ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De huurovereenkomst

1.1 Door deze overeenkomst heeft de klant het recht om items op te slaan in een afzonderlijk gespecificeerde opslageenheid gedurende de leaseperiode.

1.2 De huur van de opslageenheid en de opslag geschiedt op basis van voorwaarden die voortvloeien uit de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden en bepalingen van een eventuele verzekeringsovereenkomst die op verzoek worden verstrekt. De klant kan ervoor kiezen om de effecten onder de dekking van Bedrijfsruimte Ulft te laten opslaan. In dat geval zijn de verzekeringsvoorwaarden van Bedrijfsruimte Ulft van toepassing; zie meer onder clausule 7 en in het addendum bij het contract: “Samenvatting van onze verzekeringsdekking”.

1.3 Indien de Klant een parkeerplaats huurt of andere voorwaarden krijgt die niet in de Lease zijn voorzien, zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de gespecificeerde speciale voorwaarden, tenzij anders vermeld.

 1. Items opgeslagen

2.1 Alleen opslag van (droge) algemene goederen is toegestaan ​​in de opslageenheid tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in verband met de totstandkoming van de huurovereenkomst. De klant heeft geen recht op gebruik van enig deel van het onroerend goed buiten de opslageenheid.

2.2 Het is verboden om explosieve, ontvlambare, voor het milieu schadelijke of anderszins gevaarlijke materialen in de opslageenheid op te slaan, inclusief batterijen en brandstof (zie ook het addendum voor opslag van verschillende gemotoriseerde voertuigen). Het gecombineerde gewicht van de opgeslagen artikelen mag niet meer bedragen dan 500 kg / m2. Als Bedrijfsruimte Ulft vindt dat de opgeslagen items een risico kunnen vormen voor mensen of het onroerend goed, moet de klant dergelijke items onmiddellijk uit de opslageenheid verwijderen. Geen items van uitzonderlijke waarde of breekbaarheid in vergelijking met het type items dat normaal wordt opgeslagen, zoals bont, sieraden en contant geld, mogen door de klant in de opslageenheid worden bewaard.

2.3 Bedrijfsruimte Ulft aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de opgeslagen items, inclusief met betrekking tot toezicht, bewaking van de items of andere dergelijke omstandigheden. Bedrijfsruimte Ulft aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan de opgeslagen items.

2.4 Voedsel mag niet in de voorzieningen worden bewaard. Pelikaan kan in bijzondere gevallen echter een uitzondering verlenen als het voedsel wordt opgeslagen in speciale ruimtes met directe toegang. Daarnaast wijzen wij erop dat de opslag van voedsel in de faciliteiten van Bedrijfsruimte Ulft altijd moet worden goedgekeurd door de Deense veterinaire en voedseladministratie. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van goedkeuring van de Deense veterinaire en voedseladministratie. In dit geval is de klant zelf verantwoordelijk voor reiniging, onderhoud en ongediertebestrijding in de gehuurde opslagunit.

 1. Gebruik van de opslageenheid en toezicht

3.1 De klant mag de opslageenheid alleen gebruiken voor de opslag van artikelen. De klant moet de opslageenheid schoon, georganiseerd en in goede staat houden. De klant mag geen wijzigingen of installaties aanbrengen in de opslageenheid.

3.2 De klant is aansprakelijk voor eventuele schade aan de opslageenheid als kan worden aangetoond dat de schade door de klant is veroorzaakt.

3.3 De klant dient de opslageenheid te legen en schoon te maken wanneer de lease eindigt. Indien de klant dit niet vóór 12.00 uur op de laatste dag van de huurovereenkomst heeft gedaan, heeft Bedrijfsruimte Ulft het recht om de opslageenheid voor rekening van de klant te laten legen en reinigen. Hierna is de klant aansprakelijk voor de werkelijke kosten voor het legen en reinigen van de opslageenheid, met een minimum van 300,00 DKK.

3.4 Roken is overal op het terrein ten strengste verboden.

 1. Toegang en controle

4.1 Een afzonderlijke code is vereist om toegang te krijgen tot het gebied van Bedrijfsruimte Ulft en mogelijk de specifieke opslaggebieden. De klant moet ervoor zorgen dat de code op een veilige manier wordt bewaard. Als de klant vermoedt dat de code onder de aandacht van onbevoegde personen is gekomen, moet hij Bedrijfsruimte Ulft hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

4.2 Als meerdere personen toegang hebben tot de opslageenheid, wordt aan elk van hen een persoonlijke code verstrekt en is de klant verantwoordelijk voor alle codes in overeenstemming met paragraaf 4.1.

4.3 De klant moet elke opslageenheid vergrendelen met een slot dat is goedgekeurd door de verzekeringsmaatschappij. Pelikaan heeft geen sleutels voor de sloten. De klant is verplicht de werkelijke kosten van vervanging van slotcilinders en sleutels te betalen

4.4 De klant heeft toegang tot de opslageenheid tijdens de openingstijden van Bedrijfsruimte Ulft of op elk ander met Bedrijfsruimte Ulft overeengekomen tijdstip. Bedrijfsruimte Ulft heeft het recht om een ​​speciale vergoeding in rekening te brengen voor het toelaten van de Klant tot de faciliteiten van Bedrijfsruimte Ulft buiten de reguliere openingstijden.

4.5 Pelikaan heeft recht op toegang tot de opslageenheid voor reparatie of inspectie van het onroerend goed of in het geval dat wordt vermoed dat de opslageenheid schade of vernietiging heeft opgelopen. Bedrijfsruimte Ulft heeft ook het recht op toegang tot de opslageenheid na beëindiging van de huurovereenkomst met het doel de eenheid te legen.

 1. De huurprijs

5.1 Het bedrag van de huur wordt gespecificeerd in de huurovereenkomst. De huur is vooruit te betalen op de eerste dag van elke maand. Als de huur te laat is, wordt een achterstallige vergoeding van DKK 100 in rekening gebracht voor elke achterstallige opzegging en DKK 750 in verband met voorlopige beëindigingskosten en rente in overeenstemming met de regels van de Deense rentewet vanaf de vervaldatum van de factuur. De Klant is ook verplicht om alle kosten in verband met het innen van de verschuldigde huur aan Bedrijfsruimte Ulft te betalen.

5.2 Bedrijfsruimte Ulft heeft het recht om het bedrag van de huur aan te passen wanneer dit passend wordt geacht gezien de marktomstandigheden; zie sectie 13 van de Deense Business Lease Act. De klant moet uiterlijk 30 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een dergelijke aanpassing. Tenzij anders vermeld, geldt de aangepaste huurprijs 30 dagen nadat de klant hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De klant kan geen vermindering van de huur eisen. Artikel 13 (2) van de Deense Business Rent Act is niet van toepassing.

5.3 Nadat Bedrijfsruimte Ulft een huuraanpassing heeft uitgevoerd op grond van sub-clausule 5.2, kan het bedrag van de huur pas worden aangepast nadat ten minste 3 maanden zijn verstreken vanaf de ingangsdatum van de vorige aanpassing. Aanpassing van het bedrag van de huur kan worden gedaan met een opzegging van 30 dagen ten vroegste nadat 3 maanden zijn verstreken vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst.

5.4 Bedrijfsruimte Ulft heeft het recht om de toegang van de klant tot de opslageenheid te verhinderen als de klant de betalingstermijn niet in acht neemt.

5.5 Als de klant geld van Bedrijfsruimte Ulft is verschuldigd, neemt Bedrijfsruimte Ulft contact op met de klant om een ​​overeenkomst te sluiten over wat er moet worden gedaan met de openstaande schuld van de klant. Voor klanten die hun pand hebben verlaten en met wie Bedrijfsruimte Ulft tevergeefs heeft geprobeerd contact op te nemen via de telefoonnummers en e-mailadressen die zijn opgegeven door de Klanten (zie paragraaf 6.1), zal Bedrijfsruimte Ulft een overschrijving uitvoeren naar het laatst door de Klant. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het op elk moment bijgewerkt houden van Bedrijfsruimte Ulft op het huidige rekeningnummer en Bedrijfsruimte Ulft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overdracht van bedragen die op een rekening worden gestort met een rekeningnummer dat om de een of andere reden niet langer de huidige rekeningnummer of dat van een andere partij is.

 1. Overige voorwaarden

6.1 De Klant moet Bedrijfsruimte Ulft onmiddellijk op de hoogte brengen van elke adreswijziging, wijziging van telefoonnummer en e-mailadres. Kennisgevingen / geldovermakingen die Bedrijfsruimte Ulft naar het adres, e-mailadres en rekeningnummer stuurt dat het laatst door de Klant is opgegeven, zijn bindend voor de Klant.

6.2 De klant heeft geen recht van overdracht of onderhuur. De Klant kan zijn / haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst dus niet aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Bedrijfsruimte Ulft.

6.3 De klant heeft niet het recht om items van derden op te slaan in de opslageenheid of derden toe te staan ​​om de opslageenheid anders te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Bedrijfsruimte Ulft. De klant is aansprakelijk voor eventuele schade aan de opslageenheid of het onroerend goed als zodanig veroorzaakt door de klant of personen die door de klant toegang hebben gekregen tot het onroerend goed of de opslageenheid.

6.4 Bedrijfsruimte Ulft heeft het recht om aan te nemen dat de klant de eigenaar is van de items die zijn opgeslagen in de opslageenheid en dat de persoon met de juiste code toestemming van de klant heeft voor toegang tot de opslageenheid. De klant of de persoon aan wie de klant toegang tot de opslageenheid verleent, moet altijd een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen of anderszins kunnen aantonen dat hij / zij toegang heeft tot de opslageenheid.

6.5 Als de klant een vals alarm in de gebouwen of in de opslagruimte veroorzaakt door het gebruik van een onjuiste code of anderszins, is de klant aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit een dergelijk vals alarm. Kosten hiervoor worden beschouwd als een verplichte betaling.

6.6 Indien het gehuurde beschadigd is door brand of een ander ongeval, wordt de huurovereenkomst geannuleerd. Als dit het geval is, is Bedrijfsruimte Ulft niet verplicht om de Klant andere gebouwen aan het pand aan te bieden, noch vóór noch na wederopbouw / wederopbouw.

6.8 Bedrijfsruimte Ulft zorgt voor verlichting van de opslageenheid, maar levert geen elektriciteit, water of verwarming tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bovenstaande overeenkomst. Bedrijfsruimte Ulft aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige opschorting in de levering van elektriciteit, water of warmte, tenzij de opschorting het gevolg is van oorzaken waarvoor Bedrijfsruimte Ulft verantwoordelijk is.

6.9 Bedrijfsruimte Ulft garandeert dat de luchttemperatuur in de opslageenheid boven nul blijft Celsius in gebieden die niet zijn bedoeld voor koude opslag. Deze garantie dekt geen stroomstoringen of andere overmachtsituaties.

 1. Verzekering en aansprakelijkheid

7.1 Bedrijfsruimte Ulft is verplicht altijd een eigendomsverzekering voor het onroerend goed te hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat alle eigendommen van de klant te allen tijde verzekerd zijn gedurende de looptijd van de huurovereenkomst. De verzekering moet de totale waarde van de opgeslagen effecten op elk moment dekken en moet gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst geldig zijn. Als de klant ervoor kiest zijn / haar eigendom onder de dekking van Bedrijfsruimte Ulft te laten vallen, moet de totale waarde van de opgeslagen effecten dit weerspiegelen.

7.2 Bedrijfsruimte Ulft kan lichamelijk verlies van en schade aan eigendommen van de klant omvatten onder de dekking van Bedrijfsruimte Ulft. De voorwaarde hiervoor is dat de klant de wens te kennen geeft om onder de dekking van Bedrijfsruimte Ulft te vallen. Informatie over de verzekeringsdekking staat op de website van Bedrijfsruimte Ulft; zie “Samenvatting van onze verzekeringsdekking”.

7.3 Als de klant de effecten niet onder de dekking van Bedrijfsruimte Ulft heeft opgeslagen, moet de klant een geldig exemplaar van zijn of haar eigen verzekeringspolis overleggen. Als de klant ervoor kiest om gebruik te maken van zijn / haar eigen verzekering, moeten dezelfde voorwaarden van toepassing zijn als beschreven in paragraaf 7.1. Gedurende de volledige looptijd van de huurovereenkomst is de klant verplicht ervoor te zorgen dat de opgeslagen effecten verzekerd zijn tegen verlies en schade via een allriskverzekering voor een verzekerd bedrag dat de Klant zelf vaststelt en dat voldoende is om de volledige waarde van de opgeslagen effecten te dekken, evenals schade aan het onroerend goed van Bedrijfsruimte Ulft en / of de effecten van derden, inclusief anderen die opslagunits huren. Waar dit niet het geval is, is verlies van effecten ongeacht de oorzaak (inclusief grove nalatigheid van Bedrijfsruimte Ulft) voor eigen risico en rekening van de Klant. De verzekering moet een clausule bevatten ten gunste van Bedrijfsruimte Ulft. De verzekeringnemer doet afstand van enig verhaalsrecht tegen Bedrijfsruimte Ulft, de verzekeringsmaatschappij van Bedrijfsruimte Ulft en de gezamenlijke contractpartijen van Bedrijfsruimte Ulft. De Klant is verplicht om documentatie te overleggen voor de verzekering die is afgesloten bij het sluiten van de overeenkomst.

7.4 Bedrijfsruimte Ulft is niet aansprakelijk jegens de Klant voor enige schade / verlies die kan ontstaan ​​aan / van de items van de Klant die zijn opgeslagen als gevolg van brand, diefstal, ongedierte, water, vandalisme of andere soortgelijke oorzaken. Elke verzekering voor de opgeslagen items / de opslageenheid moet worden afgesloten en betaald door de klant, inclusief bijvoorbeeld verzekering tegen diefstal.

 1. Klantendatabase

8.1 Het bedrijf is de gegevensbeheerder voor de persoonlijke gegevens van de klant die het bedrijf kan verzamelen, overdragen, opslaan of anderszins verwerken als gevolg van deze overeenkomst. Het bedrijf is vastbesloten om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de verplichtingen die zijn voorzien door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

8.2 Meer informatie over hoe het bedrijf persoonsgegevens verwerkt en de rechten van de klant met betrekking tot dergelijke verwerking is te vinden in het privacybeleid en het privacybeleid van de klant op de website van het bedrijf.

 1. Contractbreuk en beëindiging

9.1 Bedrijfsruimte Ulft heeft het recht om de Lease te beëindigen in gevallen van inbreuk die zijn uiteengezet in sectie 69 van de Deense Business Lease Act.

9.2 In geval van schending door de klant van deze overeenkomst, is Bedrijfsruimte Ulft gemachtigd om de effecten die aanwezig kunnen zijn in de opslageenheid van de klant te verkopen als de kosten van doorlopende opslag niet evenredig zijn met de waarde van de items of als de klant nalaat haal de items binnen 10 dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek op bij de opslageenheid. Bedrijfsruimte Ulft heeft het recht om alle opbrengsten van de verkoop van de items in te houden om vooruitbetaalde vooruitbetalingen te dekken, inclusief eventuele achterstallige huur, verlies van huur, kosten in verband met de clearing van de opslageenheid en andere claims die voortvloeien uit de beëindiging van de huurovereenkomst.

9.3 Na het sluiten van de huurovereenkomst heeft de klant Bedrijfsruimte Ulft gemachtigd om toegang te krijgen tot de opslageenheid met het oog op de verkoop van de in de opslageenheid opgeslagen artikelen; zie paragraaf 9.2.

9.4 Als de opgeslagen items worden verhuurd, als de eigendom van de opgeslagen items is gereserveerd of als een derde andere rechten op de items heeft, is de klant verplicht Bedrijfsruimte Ulft hiervan op de hoogte te stellen.

Algemene voorwaarden wanneer u ervoor kiest om verzekerd te zijn via Bedrijfsruimte Ulft’s verzekeringsdekking – zie “Samenvatting van onze verzekeringsdekking”

Informatie over veiligheid en gedrag – als klant van Bedrijfsruimte Ulft – voor uw eigen veiligheid:

Bij Bedrijfsruimte Ulft zullen we er alles aan doen om de veiligheid van onze klanten te beschermen. Om dit op de best mogelijke manier te doen, vragen wij u onze veiligheidsgids te lezen en er kennis mee te maken.

Toegang tot de faciliteit:

Voor uw eigen veiligheid:

Wanneer u de faciliteit binnenkomt of verlaat en uw persoonlijke code gebruikt, merk dan op dat niemand achter u rijdt. Rijd nooit zelf achter iemand aan en gebruik altijd uw eigen persoonlijke toegangscode. Vergeet niet om met uw eigen code in te loggen op de faciliteit, zodat we weten wie zich in de faciliteit bevindt. Dat betekent meer veiligheid voor u.

trolleys:

 • De trolleys zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de klant. Breng de trolleys na gebruik terug naar de gemarkeerde locaties.
 • Klim niet op de trolleys en laat uw kinderen dit niet doen. De trolleys zijn niet ontworpen om mensen te vervoeren.
 • Wees voorzichtig bij het plaatsen van artikelen op de trolley. Overbelast niet.
 • Gebruik de trolleys alleen op een vlakke ondergrond en met grote zorg als u ze buiten de opslagplaats neemt.
 • Neem de trolleys nooit buiten het terrein van Bedrijfsruimte Ulft
 • Gebruik de trolleys niet om artikelen in de opslageenheden op te slaan. Als het de aandacht van Bedrijfsruimte Ulft trekt dat u de trolleys voor opslag gebruikt of bewaart in uw opslageenheid, moet u een dagelijkse vergoeding betalen voor de trolley (s).

Laad- en parkeerplaats:

 • Maximale snelheid in het opslaggebied is 15 km / u. Vraag om hulp als uw weergave is geblokkeerd
 • Parkeer alleen op de daarvoor bestemde plaatsen. Vergeet niet dat andere klanten ook goede toegang nodig hebben

Binnen de faciliteit:

 • Honden of andere huisdieren zijn niet toegestaan ​​op het terrein.
 • Laat kinderen niet uit het zicht vallen en laat ze niet rond het gebouw rennen.
 • Blokkeer de toegangspaden (gangen, poorten, deuren, opritten, etc.) niet
 • Neem contact op met het personeel als u iets verdachts opmerkt of iets ziet dat de openbare veiligheid in gevaar kan brengen!
 • Overlaad de liften niet. Plaats de zwaarste items in het midden.
 • Monopoliseer de liften niet. Anderen hebben ze misschien ook nodig.
 • Stapel uw items voorzichtig op in de opslageenheid. Plaats de zwaarste items onderaan. Plaats geen zwaar voorwerp hoog tegen de muur.
 • Zorg ervoor dat u geen stapels hoger dan de wanden van de opslageenheid bouwt. Neem contact op met het personeel als u extra ruimte nodig heeft.
 • Het maximale draagvermogen van de vloer is 500 kg / m2

Betalingsvoorwaarden:

 • Als u een opslagunit langer dan een maand huurt, moet de huur op de eerste dag van elke maand worden betaald.
 • De factuur wordt op de 15e van elke maand opgesteld en enkele dagen later naar u verzonden. De vervaldatum is de eerste dag van de volgende maand.
 • Wanneer een achterstallige kennisgeving is verzonden, kan deze niet worden teruggehaald.
 • Als u uw opslageenheid wilt beëindigen, moet Bedrijfsruimte Ulft uiterlijk op de 15e van de lopende maand een schriftelijke opzegging hebben ontvangen.

Brandveiligheid:

 • De faciliteit is uitgerust met brandmelders en nooduitgangen. Ze zijn er voor uw veiligheid. Knoei nooit met de brandmelders en blokkeer de branduitgangen niet.
 • Alarmen worden geactiveerd in geval van brand of brandoefeningen. Zoek de dichtstbijzijnde nooduitgang en verlaat het gebouw onmiddellijk.
 • Roken is verboden in alle gebouwen van de faciliteit. Degenen die zich niet aan deze regel houden, worden van het terrein verwijderd.