Bedrijfsruimte Ulft (” Bedrijfsruimte Ulft ” of ” wij ” of ” ons “) neemt de privacy van gegevens serieus. Dit privacybeleid beschrijft hoe Bedrijfsruimte Ulf als datacontroller in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de ePrivacy Regulation (“ePrivacy Regulation”) verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens en andere informatie van de gebruikers.

 1. Categorieën van persoonlijke gegevens en verwerkingsdoeleinden

De categorieën persoonlijke gegevens over u die we verzamelen en verwerken zijn:

 1. A) Gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt en een webverzoek indient, zijn contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, verzoeken;
 2. B) Gegevens die worden verzameld wanneer u een overeenkomst sluit, zijn contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, identificatienummer, bankinformatie, verzoeken

Informatie die van u wordt verzameld wanneer u onze website bezoekt of een contract aangaat, gebruiken wij om uw diensten en promoties te kunnen leveren en om onze verplichtingen jegens u als onze klant na te komen.

 1. Derden
 • Doorgeven aan serviceproviders

Bedrijfsruimte Ulft Self Storage kan externe serviceproviders inschakelen, die optreden als gegevensverwerker van Bedrijfsruimte Ulft Self Storage, om bepaalde diensten aan Bedrijfsruimte Ulft Self Storage te leveren, zoals websiteproviders, marketingserviceproviders of IT-ondersteuningsserviceproviders. Bij het verlenen van dergelijke diensten kunnen externe dienstverleners toegang hebben tot en / of uw persoonlijke gegevens verwerken.

We vragen die externe dienstverleners om beveiligingsmaatregelen te implementeren en toe te passen om de privacy en beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

 • Andere ontvangers

Bedrijfsruimte Ulft Self Storage kan – in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming – persoonsgegevens overdragen aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, juridisch adviseurs, externe consultants of zakelijke partners. In het geval van een bedrijfsfusie of overname kunnen persoonlijke gegevens worden overgedragen aan derden die bij de fusie of overname betrokken zijn.

 • Internationale overdracht van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die we over u verzamelen of ontvangen, kunnen worden overgedragen aan en verwerkt door ontvangers die zich buiten de EU / Europese Economische Ruimte bevinden (gezamenlijk de ” EU ” genoemd). De ontvangers kunnen zich bevinden in de landen die worden vermeld op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden tegen een Europese gegevensbescherming. wet perspectief. De ontvangers in de VS kunnen worden gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield en daardoor worden erkend als een adequaat niveau van gegevensbescherming vanuit een Europees perspectief van gegevensbeschermingswetgeving. Andere ontvangers kunnen zich in andere landen bevinden die geen adequaat beschermingsniveau bieden vanuit een Europees perspectief van gegevensbeschermingswetgeving. Bedrijfsruimte Ulft Self Storage neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat overdrachten uit de EU voldoende worden beschermd zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Met betrekking tot overdrachten naar landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, zullen we de overdracht baseren op passende waarborgen, zoals standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn aangenomen door de Europese Commissie of een toezichthoudende autoriteit, goedgekeurde gedragscodes samen met bindende en afdwingbare verplichtingen van de ontvanger, of goedgekeurde certificatiemechanismen samen met bindende en afdwingbare verplichtingen van de ontvanger. U kunt om een ​​kopie van dergelijke passende waarborgen vragen door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in Sectie 7 ( Contact met ons opnemen ) hieronder.

 1. Wettelijke basis voor de verwerking

We kunnen de verwerking van uw persoonsgegevens uitvoeren op de volgende wettelijke basis:

 • U hebt uw toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen;
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer dergelijke belangen worden overschreven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van u die bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name als u een kind.
 • Andere toepasselijke rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, met name bepalingen vastgelegd in de wetgeving van de lidstaten.

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kan vereist zijn door een wettelijke of contractuele verplichting, of noodzakelijk om een ​​contract met ons aan te gaan of om onze diensten / producten te ontvangen zoals door u gevraagd. U kunt ook uw persoonlijke gegevens vrijwillig verstrekken.

Het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens kan nadelige gevolgen voor u hebben, bijvoorbeeld dat u bepaalde producten en diensten mogelijk niet kunt ontvangen. Tenzij anders aangegeven, heeft het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens echter geen juridische gevolgen voor u.

 1. Welke rechten heeft u en hoe kunt u uw rechten doen gelden?

Als u uw toestemming hebt gegeven met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken met toekomstig effect. Verder kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden zonder andere kosten te maken dan de transmissiekosten in overeenstemming met de basistarieven.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u mogelijk het recht (i) om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen, (ii) om rectificatie van uw persoonlijke gegevens te vragen, (iii) om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen, (iv) om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, (v) om gegevensoverdraagbaarheid te vragen, (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (inclusief bezwaar tegen profilering; ook andere rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming).

Neem voor het uitoefenen van uw rechten contact met ons op zoals vermeld in sectie 7 ( Contact met ons opnemen ) hieronder.

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

 1. Cookies en andere volgtechnologieën

Onze website of applicatie maakt gebruik van cookies. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie

 1. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om u de gevraagde diensten en producten te bieden. Zodra onze relatie is beëindigd, zullen we uw persoonlijke gegevens verwijderen of uw persoonlijke gegevens anonimiseren, tenzij wettelijke bewaarvoorschriften van toepassing zijn (zoals voor belastingdoeleinden). We kunnen uw contactgegevens en interesses voor onze producten of diensten voor een lange periode bewaren als Bedrijfsruimte Ulft Self Storage u marketingmateriaal mag toesturen. Ook kunnen wij door de toepasselijke wetgeving worden verplicht om bepaalde van uw persoonlijke gegevens te bewaren gedurende een periode van 10 jaar na het relevante belastingjaar. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bewaren na de beëindiging van de contractuele relatie als uw persoonlijke gegevens nodig zijn om te voldoen aan andere toepasselijke wetten of als we uw persoonlijke gegevens nodig hebben om een ​​wettelijke claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, alleen op basis van een behoefte om te weten. . Voor zover mogelijk zullen we de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke beperkte doeleinden beperken na de beëindiging van de contractuele relatie.

 1. Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u zich zorgen maakt of vragen hebt over dit privacybeleid:

info@BedrijfsruimteUlft.nl

 1. Updates van dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid bijwerken. Alle wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht vanaf de datum van publicatie of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.